Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang ( 半夏白术天麻汤)

 Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang ( 半夏白术天麻汤)

đăng 04:53, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang ( 半夏白术天麻汤)

Tên Pinyin: Bàn Xià Bái Zhú Tiān Má Tāng

Tên Tiếng Hoa: 半夏白术天麻汤


Chủ Trị:

Kiện tỳ, táo thấp, trừ đàm, giải phong


Bán hạ chế 9g 

Bạch truật 9g 

Thiên ma 6g 

Thanh bì 5g 

Bạch phục linh 6g 

Cam thảo 3g 

Sinh khương 2 lát 

Đại táo 4 quả


Ghi Chú:

Sắc uống